همکاری های بین المللی دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی تحقیقاتی در جهان امروز جزو ضروریات هر مرکز علمی میباشد. مرکز مدیریت همکاریهای علمی بین المللی موسسه آموزش عالی بینالود مجوز فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ دریافت و از آن تاریخ تاکنون فعالیت ها و اهداف خود را در زمینه جذب و آموزش دانشجویان غیر ایرانی با جدیت دنبال می کند. هدف اصلی و راهبردی این واحد بین المللی سازی فعالیتها و برنامه های موسسه و اهداف دیگران آموزش به اتباع دیگر کشورها و تاثیرگذاری فرهنگی اجتماعی می‌باشد. عمده فعالیت های این واحد شامل حوزه های زیر است:

  • اجرای فعالیت‌های مشترک پژوهشی (ازجمله تبادل هيئت علمي و پژوهشگران)

  • مشارکت در سمینارها و نشست‌های علمی

  • تبادل مطالب آموزشی و سایر اطلاعات علمی

  • برنامه‌های علمی کوتاه‌مدت خاص و در مواردی، تشکیل دوره‌هاي مشترک

  • تبادل دانشجو

  • سایر فعالیت‌های علمی و پژوهشي بين‌المللي مناسب و مورد توافق دو مرکز علمی