حراست مؤسسه به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی مؤسسه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هرگونه انحراف آشکار و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

حراست بعنوان مشاوری امین و چشم بینا و مورد اعتماد ریاست مؤسسه می کوشد با شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط ضعف و قوت و ارائه اطلاعات به موقع نقش موثری در کاهش آسیب پذیری داشته باشد. پیشگیری از وقوع تخلف یا بی نظمی، اطلاع رسانی از وقایع و ارائه تحلیل های صحیح اطلاعاتی، همکاری و کمک به مدیران مؤسسه در مواقع بحرانی، نظارت و بازرسی خاص با نظر ریاست و آگاهی سازی حراستی کارکنان و تهیه طرح ها، دستور العمل ها و آئین نامه های حراستی در زمینه حفاظت از اماکن و تأسیسات، اسناد و اطلاعات نیز از جمله اقداماتی است که در اولویت کاری حراست مؤسسه قرار دارددر حال حاضر این مسئولیت بر عهده سرکار خانم هدایتی می باشد.