رییس موسسه آموزش عالی بینالود

دکتر حسین کریمی

تحصيلات: 

دکتری-  دانشگاه فردوسي مشهد- 1394

کارشناس ارشد خاکشناسي -  دانشگاه فردوسي مشهد ـ 1383

کارشناس خاکشناسي ـ دانشگاه شيراز ـ 1379

فرصت مطالعاتي: بررسي نقش فرسايش آبي در هدرروي کربن آلي خاک در منطقه سوان‌هيل ايالت ويکتوريا، بخش علوم جنگل و اکوسيستم دانشگاه ملبورن استراليا.

 

سوابق مدیریتی

 • مدیریت بخش آبخیزداری مهندسین مشاور پوراب اهواز

 • مدیریت بخش مطالعات اجتماعی شرکت مهندسین مشاور پوراب اهواز

 • مدیریت امور هیات علمی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

 • مدیریت آموزش موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

مقالات

Karimi Hossein, Soufi M. , Haghnia GH. R. Khorasni, 2005. Aggregate stability as an Index of soil quality and soil erosion potential in some loamy and sandy Loam soils: Case study in lamerd watershed (South of Fars province), international conference of human impacts on soil quality attributes in arid and semiarid regions, sep 12-16,2005, Isfahan, I,R. Iran.

 

 • Hossein Karimi, M.O. A. Askari and K. Badahang. Using GIS and MPSIAC Model to Estimate Sedimentation and Produce Erosion Map in Rakaat Catchments of Karoun 3 Dam of Khouzestan Province, Iran. Accepted in ISCO 2008.

 

 • مطالعه پايداري خاكدانه‌ها در مناطق داراي فرسايش آبكندي استان فارس. حسين كريمي، غلامحسين حق‌نيا، مجيد صوفي، امير فتوت. نهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران، 6 الي 9 شهريورماه 1384. 478-477

 • بررسي نقش هدايت الكتريكي بر شاخص هماوري رسها در مناطق فرسايش يافته كندوران (استان هرمزگان). مجيد صوفي، حسين كريمي، فاطمه رسولي و محمد زارع مهرجردي. . نهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران، 6 الي 9 شهريورماه 1384. 546-544

 • بررسي پايداري خاكدانه‌ها و پتانسيل فرسايش خاك در خاك‌هاي لومي و لوم رسي شني: مطالعه موردي دشت لامرد-استان فارس، حسين كريمي، مجيد صوفي، غلامحسين حق‌نيا، رضا خراساني. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. جلد چهاردهم، شماره ششم، بهمن-اسفند 1386.

 • علل ايجاد حرکت‌هاي توده‌اي باتوجه به خصوصيات خاک و زمين شناسي زيرحوضه رکعت از حوضه سد کارون 3 استان خوزستان، حسين كريمي، كريم بادآهنگ، پذيرفته شده در دهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران، 4 الي 6 شهريورماه 1386.

 • کاربرد مدل SATEEC در محيط GIS در بر آورد رسوبزايي و تهيه نقشه شدت فرسايش زير حوضه آبخيز سد زاينده رود. حسين كريمي، حسين كريمي وردنجاني و سيف‌اله قرباني. چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري-مديريت حوضه آبخيز، 2-1 اسفندماه 1386، دانشکده منابع طبيعي تهران.

 • کاربرد مدل USLE  در محيط GIS جهت برآورد رسوب‌زايي زير حوضه غرب رودخانه کرخه استان خوزستان. حسين کريمي، بهار ملازم و کريم بادآهنگ. اولين همايش منطقه‌اي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان. 16 اسفند 1386.

 • اثر بخشي اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه‌هاي آبخيز ‌خرم‌بيد و طويله‌بند استان فارس. محمدرضا خوشنامي، حسن مقيم، حسين کريمي، محمد بزرگ‌نژاد. . اولين همايش منطقه‌اي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان. 16 اسفند 1386.

 • تهيه نقشه رستری پهنه بندی فاکتور LS  درمدل USLE  با استفاده از داده های رقومی ارتفاع و برنامه های الحاقی GIS زير حوضه غرب رودخانه کرخه استان خوزستان. حسين کريمی، بهار ملازم و کريم بادآهنگ. يازدهمين کنگره علوم خاک ايران. دانشگاه منابع طبيعي و کشاورزي گرگان. تيرماه 1388 .

 • تاثير نوع مواد مادری بر ويژگيهای مورفولوژيکی، فيزيکی و شيميايی خاکهای تشکيل شده در منطقه بينالود،مشهد. اکبر حسني نکو، عليرضا کريمي کارويه، غلامحسين حق‌نيا، محمد حسين محمودي قرايي و حسين کريمي. دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران. دانشگاه تبريز. شهريور 1390.

 • بهره‌گيري از روش کريجينگ در ارزيابي وضعيت شوري و سديمي: مطالعه موردي، خاک‌هاي اطراف درياچه طشک و بختگان، استان فارس. هادي عبدلعظيمي، محمد حسين مهديان، سيد کاظم علوي‌پناه، حميدرضا متين‌فر، ابراهيم پذيرا، محمد حسين مسيح‌آبادي و حسين کريمي. فصلنامه زمين‌شناسي ايران. سال هفتم، شماره بيست و پنجم، بهار 1392، 35-48.

 • ارزيابي مدل رگرسيون، روش کريجينگ و طبقه بندي نظارت شده داده‌هاي سنجنده LISS-III در برآورد شوري خاک مطالعه موردي: دشت ارسنجان، استان فارس. هادي عبدلعظيمي، سيد کاظم علوي‌پناه، محمد حسين مهديان، حميدرضا متين‌فر، ابراهيم پذيرا، محمد حسين مسيح‌آبادي و حسين کريمي. مجله سنجش از دور و GIS ايران. سال ششم، شماره سوم، پاييز 1393.

 • تعيين نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک‌هاي حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص‌هاي جامع و منطقه‌اي مورن. حسين کريمي، امير فتوت، امير لکزيان، غلامحسين حق‌نيا و مائده شيراني. مجله آب و خاک، علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان، 1392.

 • شاخص منطقه‌اي مورن ابزاری جهت تعيين هات‌اسپات‌های عنصر سرب در کاربری‌های متفاوت دشت مشهد. حسين کريمي، امير فتوت، امير لکزيان، غلامحسين حق‌نيا و مائده شيراني. سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران. دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن‌ماه 1392.

 • بررسي تغييرات مكاني – زماني جدايش ذرات خاك در كشت ديم گندم در زمين‌هاي شيب‌دار. حسين کريمي، امير لکزيان، غلامحسين حق‌نيا، حجت امامي و مجيد صوفي. نشريه علمي- پژوهشي آب و خاک، دانشگاه فردوسي مشهد، 1394.

 • بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم، حسین کریمی*، امیر لکزیان، غلامحسین حق نیا، حجت امامی، مجید صوفی، نشريه علمي- پژوهشي مهندسی و مدیریت آبخیز، 1394.

 • پهنه بندی پتانسیل اکوتوریسم با استفاده از مدل TOPSIS و سامانه اطلاعات جغرافیایی ( نمونه موردی : شهرستان بینالود)، سولماز رزاق پور، حسین کریمی و فرید جواهرزاده، کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد، موسسه آموزش عالی بینالود ، 1398.

 • مکان یابی پهنه های مناسب اکوتوریسم متمرکز طبقه 1 براساس توان اکولوژیکی در شهرستان بینالود، کیوان عسگرزاده طرقبه، زهرا پوری و حسین کریمی، کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد، موسسه آموزش عالی بینالود ، 1398.

داوري مجلات علمي- پژوهشي

مجله علوم و صنايع کشاورزي آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد

 • مجله خاک و آب تهران

 • مجله آبیاری و زهکشی ايران

سوابق آموزشي

       سوابق تدريس:

 • تدريس درس فرسايش و حفاظت خاك، گروه خاكشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، سالهاي تحصيلي 84-83 ، 85- 84. ، 86-85 و 87-86.

 • تدريس درس حفاظت خاك و آب، گروه خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شيراز، سال تحصيلي 87-86. ، 88-87. و 89-88

 • تدريس درس خاكشناسي عمومي، گروه خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شيراز، سالهاي تحصيلي 84-83 و  85ـ84.

 • تدريس دوره آموزشي اصول و کاربرد سنجش از دور و GIS در منابع طبيعي با استفاده از نرم‌افزارهاي ENVI و ArcGIS در گروه خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي-واحد شيراز. 1387.

 • تدريس کارگاه آموزشي اصول و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS )در علوم کشاورزی  با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS در دانشگاه آزاد اسلامي-واحد شيراز. 1388.

 • فرسايش و حفاظت خاک در ايران (اهميت و چالش‌هاي پيش رو). حسين کريمي. سخنراني هفته پژوهش. دانشگاه فردوسي مشهد. دي‌ماه 1388

 • تدريس درس اصول و کاربرد سنجش از دور در منابع طبيعي با استفاده از نرم‌افزار ENVI در گروه منابع طبیعی و فضای سبز موسسه آموزش عالی بینالود مشهد. از 1394 تاکنون.

 • تدریس درس سامانه اطلاعات جغرافیایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان  رشته فضای سبز موسسه آموزش عالی بینالود مشهد. از سال 1394 تا کنون.

 • تدریس درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان رشته منابع طبیعی و فضای سبز موسسه آموزش عالی بینالود مشهد. از سال 1394 تاکنون.

 • تدریس دوره اموزشی Endnote برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بینالود مشهد. از سال 1395 تا کنون.

 • تدریس درس حفاظت خاک در مقطع کارشناسی دانشجویان منابع طبیعی و محیط زیست موسسه آموزش عالی بینالود مشهد از سال 1393 تاکنون

 • تدریس درس سامانه اطلاعات جغرافیایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان شهرسازی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد. از سال 1395 تاکنون.

 • تدریس درس سامانه اطلاعات جغرافیایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان  رشته جهانگردی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد. از سال 1394 تا کنون.

دوره‌هاي گذرانده شده

 • گذراندن دوره آموزشي اصول و کاربرد GIS و سنجش از دور در طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري.

 • گذراندن دوره آموزشي آشنايي با نرم‌افزارهاي ENVI و ILWIS و تفسير رقومي تصاوير ماهواره‌اي .

 • گذراندن دوره آموزشي زبان انگليسي Pre-IELTS و IELTS 

 • گذراندن دوره آموزشي آشنايي با الزامات استاندارد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000..

 • گذراندن دوره آموزشي مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000.

مطالعات فرسايش و رسوب، خاکشناسي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

استان خوزستان

 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب و آبرساني فضاي سبز شهر شوش. 

 • ارزيابي اثرات زيست محيطي (ETA) طرح توسعه ميادين نفت و گاز منطقه آغاجاري.

 • مطالعات کنترل سيلاب حوضة شهروئي بهبهان  استان خوزستان.

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز پرچوک دزفول استان خوزستان

 • مطالعات بازنگري طرح تفصيلي اجرايي دشتگل شهرستان مسجد سليمان استان خوزستان

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز ميانکوه اميديه

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز آلماسفلي مسجد سليمان 

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز  دختر برجي انديمشک

 • مطالعه موردي كنترل سيلاب حوضه شهري ايذه استان خوزستان.

 •  مطالعات آبخيزداري زيرحوضه ركعت از حوضه سد كارون (3) استان خوزستان

 •  مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري حوضه معرف در منطقه كارون واقع در شهرستان شوش استان خوزستان

 •  مطالعه موردي كنترل سيلاب حوضه بردمار مسجد سليمان استان خوزستان

 • مطالعات کنترل سيلاب حوضة شهروئي بهبهان  استان خوزستان

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز پرچوک دزفول استان خوزستان

 • مطالعات بازنگري طرح تفصيلي اجرايي دشتگل شهرستان مسجد سليمان استان خوزستان

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز ميانکوه اميديه  

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز آلماسفلي مسجد سليمان 

 • مطالعات ارزيابي حوضه آبخيز  دختر برجي انديمشک 

استان فارس

 •  مطالعات تفصيلي اجرايي جامع منابع طبيعي و آبخيزداري حوضه آبخيز موردک پارسل A4.

 • مطالعات موردي طرح کنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي حوضه آبخيز زکيان بابا کوهک  شهرستان سپيدان

 • مطالعات کنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي حوضه دنگز لارستان

 • مطالعات موردي آبخيزداري و آبخوان حوضه کورکي فراشبند استان فارس

 • مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري پارسل A3 تنگ ابوالحيات شهرستان کازرون استان فارس

 • مطالعات موردي رودخانه لغر و بهمني جويم لارستان

 • مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري دلي امين نذر ممسني استان فارس

 • مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري حوضه محمد آباد آباده استان فارس

 • مطالعات موردي حوضه آبخيز چهارگانه فداغ شهرستان لار

 • ارزيابي مطالعات آبخيزداري حوضه آبخيز طويله بند سد درود زن

 •  مطالعات موردي طرح کنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي حوضه آبخيز سوارغيب (دژگاه)

 • مطالعات مرحله شناخت حوضه آب نيلو شهرستان فراشبند

 • مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي  حوضه آبخيز گنبد شهرستان فراشبند

استان چهار محال بختياري

 •  مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري زير حوضه جمالو-پهنا از حوضه سد زاينده‌رود استان چهارمحال بختياري

 •  مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري زير حوضه بيرگان  استان چهارمحال بختياري

استان اصفهان

 • مطالعات شناسايي و پهنه بندي سيلاب رودخانه‌هاي استان اصفهان

 • تدقيق نقشه‌هاي 1:250000 منابع اراضي حوضه آبخيز دق‌سرخ با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ و بازديد ميداني.

 • تدقيق نقشه‌هاي 1:250000 منابع اراضي حوضه آبخيز دز در استان اصفهان با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ و بازديد ميداني.

 • تدقيق نقشه‌هاي 1:250000 منابع اراضي حوضه آبخيز کارون در استان اصفهان با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ و بازديد ميداني.

استان يزد

 • مطالعات مرحلة دوم تغذيه مصنوعي حوضه‌هاي آبخيز 14 گانه جنوب طبس

 • تدقيق نقشه‌هاي 1:250000 منابع اراضي حوضه‌هاي آبخيز14 گانه طبس در استان يزد با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ و بازديد ميداني و تهيه نقشه فرسايش پذيري خاک.

همکاري با سازمان نظام مهندسي کشاورزي استان فارس

کارشناس خاکشناسي در طرح مديريت مزارع گندم، استان فارس ـ شهرستان شيراز سالهاي زراعي83-82 ، 84-83 و  85ـ84