روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب ‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد. روابط عمومی در مؤسسه آموزش عالی بینالود، یکی از اجزاء واحدهای تابعه حوزه ریاست بوده و زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه انجام وظیفه می نماید.

 روابط عمومی مؤسسه وظیفه مهم اطلاع رسانی در یک مجموعه گسترده و دانشگاهی را بر عهده دارد،‌ مجموعه ای که هر روز پدیده های علمی قابل توجه در آن به وقوع می پیوندد. این مجموعه نقش مهمی در رابطه با تعامل دانشگاه، اساتید، دانشجویان و مراکز صنعتی به عهده دارد. خبررسانی و ارتباطات جمعی، کار با رسانه‌های گروهی، سخنرانی در برخی از مجامع و جلسات به منظور معرفی مؤسسه و همچنین تهیه و ارایه محصولات سمعی و بصری که به معرفی مؤسسه به طور کلی می پردازد، در زمره وظایف این واحد‌ است.