قائم مقام مؤسسه نظارت بر کلیه سیاست های آموزشی، فرهنگی، اداری - مالی و نیز کلیه وظایفی که از سوی ریاست به وی محول می شود را بر عهده دارد که در حال حاضر این مسئولیت بر عهده آقای دکتر بهزاد علیزاده می باشد. دكتر بهزاد علیزاده، متخصص كودكان از دانشگاه علوم پزشكي تهران و فوق تخصص قلب از دانشگاه علوم پزشكي ایران مي‌باشد. ایشان هم اكنون دانشیار، معاون آموزشی و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد می باشند. وي در حال حاضر با حكم ریاست مؤسسه، به عنوان قائم مقام مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد منصوب گردیده است.

شرح وظایف :

- نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از سوی ریاست مؤسسه ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلی

- ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي

- نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي

- ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي معاونت ها

- ارزيابي فعاليت های ساليانه و گزارش آن به ریاست مؤسسه

- ايجاد ارتباط و هماهنگي با معاونين دانشگاه جهت اجراي مقررات و ضوابط مربوط در واحد

- ايجاد هماهنگي با معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه به منظور برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فوق برنامه

- نظارت بر عملكرد كادر غيرهيأت علمي مؤسسه و ارزيابي فعاليت و رفتار آنها با مشاركت مديران

-  بررسي و برآورد نيازهاي مالي، استخدامي، تجهيزاتي و تحقيقاتي مؤسسه

- شركت در شوراهاي ذيربط مؤسسه و انعكاس نتايج و گزارشات شوراها به اعضاي هيأت علمي و كاركنان

- بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات كاركنان مؤسسه و كوشش در جهت حل مشكلات آنان

- نظارت بر تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي

- نظارت بر حسن اجراي اعتبارات ابلاغي و نحوه هزينه كردن آن مطابق مقررات