وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ مؤسس

- فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ هاي‌ اجرايي‌ مصوبات‌ شورايعالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ و آئين‌ نامه‌ ها و بخشنامه‌ هاي‌ صادر شده‌ از سوي‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌

- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي‌ و اصلاحات‌ اداري‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ امور داخلي‌ مؤسسه به‌ هيأت‌ امنا از طريق‌ رئيس‌ مؤسسه

- بررسي‌ و ارزيابي‌ نحوه‌ اجراي‌ تصميمات‌ هيأت‌ مؤسس و نظارت‌ بر عملكرد واحدهاي‌ مؤسسه

- فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ مردمي‌ كردن‌ مؤسسه و كمك‌ به‌ خودكفايي‌ مؤسسه و واحدهاي‌ وابسته‌

- ايجاد هماهنگي‌ لازم‌ بين‌ حوزه‌ هاي‌ مختلف‌ معاونت‌ ها

 - پيشنهاد بودجه‌ سالانه‌ مؤسسه به‌ هيأت‌ امناء از طريق‌ رئيس‌ مؤسسه