• 2321
  • 9 مرتبه
  • 1401/02/21

آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و استانداردسازی بین المللی- 9 خرداد ماه 1401 ساعت 9

آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و استانداردسازی بین المللی- 9 خرداد ماه 1401 ساعت 9

آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و استانداردسازی بین المللی

9 خرداد ماه 1401 ساعت 9

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.