• 2324
  • 8 مرتبه
  • 1401/02/21

سمپوزیوم بین المللی 2 روزه

سمپوزیوم بین المللی 2 روزه

سمپوزیوم بین المللی 2 روزه

فلورا ایرانیکا

 زمان : 22 و 23 اردیبهشت ماه 1401

 مکان :تهران، خیابان مفتح جنوبی پلاک 43 دانشگاه خوارزمی