• 2325
  • 7 مرتبه
  • 1401/02/21

5 پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

5 پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

5 پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

زمان: 31 خرداد ماه 1401

محل برگزاری : دانشگاه تهران