• 2390
  • 26 مرتبه
  • 1401/03/10

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد