وام دانشجویی:

آموزش دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان : دانلود

تعهد نامه دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان : دانلود

شرایط دریافت وام از بانک ملی : دانلود

مدارک مورد نیاز برای دریافت وام از بانک ملی : دانلود

فرم اطلاعات شخصی متقاضیان وام شهریه عادی ( بانک ملی ) : دانلود

فرم تقاضای وام شهریه عادی ( بانک ملی ) : دانلود

تعهد نامه دریافت وام از بانک ملی : دانلود

تعهد نامه بانک ملی : دانلود

تغذیه:

شرایط انتخاب ژتون در سامانه تعذیه : دانلود

 

خوابگاه:

لیست خوابگاه های مورد تایید دانشگاه فردوسی: دانلود