ندا بیات

  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • مشاور زوج درمانی کلینیک رهیاب سال 98
  • مشاور کلینیک صنعتگر سال 1400
  • کارشناس اورژانس اجتماعی سال 97 تا 1400
  • روانشناس تیم سلامت بانوان دانشگاه علوم پزشکی 97 تا 99
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های مهارتی و درمانی
  • برگزاری جلسات DSM   خوانی،مقاله خوانی و کتاب خوانی در موسسه مطالعات روانشناختی خانه روشن دوست