فیلم آموزشی روش های پرداخت شهریه: دانلود

آیین نامه های مالی (مطالعه این آیین نامه به کلیه دانشجویان توصیه می گردد): دانلود

روش های پرداخت شهریه : دانلود

 

فیلم آموزشی مراحل تقسیط شهریه : دانلود

فایل بیمه تامین اجتماعی : دانلود