سوگل صبوری

  • کارشناس ارشد روانشناسی
  • شرکت در دوره های مهارت های زندگی
  •  شرکت در کارگاه Cbt
  • چاپ مقاله در مجله فصلنامه خانواده درمانی کاربردی