عالیه ملکی

  • کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  • مشاور موسسه بینالود و اقبال د رحال حاضر
  • مشاور کلینیک توانبخشی دکتر توکلی
  • مدرس دانشگاه سی ام یو میشیگان امریکا در سال 2021
  • مدرس موسسه بینالود
  • مشاور اقتصادی در مرکز بوعلی در سال 97
  • مشاور فردی در موسسه مطلع عشق زیر نظر بیت رهبری در سال 91
  • دارنده مدارک کارگاه های تئوری انتخاب و Eft،Act،Cbt،ADHD