چارت درسی گروه های مختلف در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را از این صفحه دریافت نمایید. برای دریافت روی نام رشته کلیک کنید.

 

     کاردانی پیوسته  

  کاردانی ناپیوسته  

  کارشناسی پیوسته  

  کارشناسی ناپیوسته  

  کارشناسی ارشد  

  حسابداری بازرگانی   حسابداری   شهرسازی   مدیریت بازرگانی   حسابداری
  معماری  مدیریت صنعتی    مدیریت پروژه   مدیریت صنعتی   شهرسازی(مدیریت شهری)  
  مدیریت بازرگانی    فضای سبز   مدیریت جهانگردی   شهرسازی(برنامه ریزی شهری)  
                                                                    منابع طبیعی   معماری   مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
        مهندسی شهرسازی   مدیریت بازرگانی(مدیریت مالی)
      حسابداری   علمی کاربردی حسابداری    اکوتوریسم
      مدیریت صنعتی   حسابداری   مدیریت صنعتی
     مدیریت جهانگردی   علوم ورزشی   علوم ورزشی (بازاریابی ورزشی)  
       مدیریت بازرگانی   مهندس اجرایی عمران   فیزیولوژی ورزشی(تغذیه ورزشی)
      آموزش زبان انگلیسی  (ویرایش مهر97)                                         بازاریابی جهانگردی
     علوم ورزشی     مهندسی عمران
      معماری داخلی   معماری داخلی
      مهندسی معماری    مهندسی معماری
      عمران    معماری منظر
      روانشناسی   آسیب شناسی ورزشی(حرکات  اصلاحی)
      مدیریت گردشگری    
      مترجمی زبان انگلیسی  (ویرایش مهر 97)    
      حقوق     
    مدیریت صنعتی ورودی 94 به بعد    
    مترجمی زبان انگلیسی (ورودی 1402 و مابعد    
    آموزش زبان انگلیسی (ورودی 1402 و مابعد