جهت جستجوی اعتبار نشریات در پایگاه Scimago Journal Rank یا همان SJR ، پس از مراجعه به پایگاه  SJR و جستجوی نشریه مورد نظر، در صورتی که نشریه بازیابی گردید ، و coverage  آن سال میلادی جاری را شامل بشود  آن نشریه اسکوپوس محسوب می گردد

* اعتبار آن دسته از نشریات که در لیست پایه اکوپوس می باشند، توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تایید می شود. 

ضمنا تاکید می شود همزمان لیست نشریه های نامعتبر دانشگاه هم بررسی گردد.