جهت جستجوی اعتبار نشریات در پایگاه Web of Science یا همان Wos ، پس از مراجعه به  پایگاه WOS (https://mjl.clarivate.com/)   و جستجوی نشریه مورد نظر، در صورتی که نشریه بازیابی گردید ، و coverage آن صرفا در یکی از سه نمایه استنادی زیر باشد :

Arts & Humanities Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index 

    معتبر دانشگاه شمرده می شود. بدیهی است به سایر coverage ها از جمله:  emerging source citation index امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

*ضمنا تاکید می شود همزمان لیست نشریه های نامعتبر دانشگاه هم بررسی گردد.