اداره آموزش از ادارات تابعه معاونت آموزشی می باشد که کلیه امور آموزشی دانشجویان از آغاز تا فراغت از تحصیل و همچنین اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی را برعهده دارد. هم اکنون مدیریت آموزش موسسه بر عهده خانم مریم یوسف زاده می باشد.

 

شرح وظایف مدیریت آموزش :

اجراي آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي

نظارت مستقيم بر تنظيم برنامه‌هاي درسي ارائه شده توسط گروه‌هاي آموزشي درمقاطع مختلف

انجام امور تشکيل کلاس‌ها وحضور و غياب

انجام امور مربوط به حق التدريس اساتيد مدعو

صدور گواهي‌هاي لازم در طول تحصيل براي دانشجویان

برگزاري امتحانات پایان نیمسال  

فراهم نمودن بايگاني و مرکز اسناد جهت نگهداري سوابق تحصيلي کليه دانشجویان

تهيه گزارش‌هاي لازم براي ارائه به مافوق

انجام ساير امور طبق تشخيص و ارجاع معاون آموزشی

ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان  در طول تحصیل

پاسخگویی به امور آموزشی دانشجویان

پذیرش و ثبت نام دانشجویان در مقاطع مختلف

تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان

ثبت، کنترل و نگهداری کارنامه و سایر سوابق تحصیلی دانشجویان

بررسی کسری کارت ورود به جلسه و کارنامه محرمانه دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی و اعلام به سازمان سنجش

اعلام معدل و تعداد واحدهای گذرانده جهت آزمون کارشناسی ارشد به سازمان سنجش

بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته و انتقال دانشجویان

بررسی و انجام امور مربوط به درخواستهای مرخصی تحصیلی و حذف ترم  دانشجویان

بررسی و صدور اخطاریه های مشروطی واخراجی و ارسال آنها به دانشجو

ارسال مدارک تحصیلی دانشجویانی که به دانشگاه دیگری انتقال یافته اند

درخواست مدارک تحصیلی دانشجویانی  که به موسسه بینالود انتقال یافته اند

بایگانی  کلیه سوابق اقدام شده، در پرونده دانشجویان جاری

جوابگویی و راهنمایی دانشجویان با مراجعه حضوری وتلفنی 

درخواست صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ورودی جدید از معاونت وظیفه عمومی ناجا

درخواست صدور ابطال معافیت تحصیلی برای دانشجویان دانش آموخته، اخراجی ، انصرافی و انتقالی

درخواست صدور مجوز خروج برای دانشجویان از طریق اداره کل  امور دانشجویان داخل