معاونت اداری و مالی، مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قراردادهای امور ساختمانی و تأسیساتی، خدماتی، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می نماید تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموارتر گردد.

شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

- برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تأمین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی

- پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی

- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش، و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه

- حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها

- همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

- نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه

- تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب هدفهای دانشگاه و مصوبات و مقررات جاری و ابلاغ به آنها

- نظارت بر اجرای امور اداری و مالی و خدماتی با رعایت مقررات مربوطه

- نظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیساتی و تعمیراتی بهداشت محیط و نظارت برحسن اجرای قرارداد

- پیگیری و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت این واحدها

 

 واحدهای تابعه معاونت اداری و مالی

- مدیریت امور مالی

- مدیریت امور عمومی

- مدیریت امور اداری