معاونت اداری و مالی، مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قراردادهای امور ساختمانی و تأسیساتی، خدماتی، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می نماید تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموارتر گردد. این معاونت در حال حاضر بر عهده جناب آقای محمد رضا حافظ دربانی می باشد.

 

 

 

شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

- برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تأمین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی

- پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی

- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش، و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه

- حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها

- همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

- نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه

- تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب هدفهای دانشگاه و مصوبات و مقررات جاری و ابلاغ به آنها

- نظارت بر اجرای امور اداری و مالی و خدماتی با رعایت مقررات مربوطه

- نظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیساتی و تعمیراتی بهداشت محیط و نظارت برحسن اجرای قرارداد

- پیگیری و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت این واحدها

 

 واحدهای تابعه معاونت اداری و مالی

- مدیریت امور مالی

- مدیریت امور اداری