امور مالی مؤسسه وظیفه برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی موسسه را در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب  بر عهده دارد. هم اکنون مدیریت مالی مؤسسه بر عهده آقای محمود بخشیان می باشد.

وظایف مدیریت مالی :

انجام کلیه امور مالی دانشگاه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط

وصول اعتبارات دانشگاه

نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال دانشگاه

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوطه

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح

همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه سالانه

 

ادارات تابعه مدیریت مالی :

اداره رسیدگی به اسناد

وظایف :

انجام اعمال ممیزی به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امور مالی دانشگاه

رسیدگی به مدارک وصول درآمد واحدهای انتفاعی دانشگاه و بررسی اسناد و مدارک هزینه پس از پرداخت وجه

تطبیق اسناد هزینه ها با بودجه مصوب

رسیدگی به حسابهای پیش پرداختها و هزینه های انتقالی و موجودی انبارها و همچنین اموال دانشگاه

گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم

 

اداره دریافت و پرداخت

وظایف :

وصول درآمدهای دانشگاه و نگهداری دفتر بانک و ثبت و تنظیم آن

نگهداری و ثبت دفاتر تنخواه گردان

صدور چک و حواله نقدی

تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و تنظیم لیست برگشتی های حقوق

صدور برگه های محاسباتی و اسناد هزینه و پیش پرداخت

نگهداری و ثبت صدور برگه و پیش پرداختها

تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و خدمات و سایر هزینه ها

 

اداره تعهدات و اعتبارات

وظایف :

تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود و تهیه و صدور حواله اعتبارات

نگهداری حساب اعتبارات مصوب

نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحد استفاده کننده

تعهدات اسناد حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه و سایر اسناد هزینه

تهیه گزارش در مورد جمع ارقام متعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها

 

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

وظایف :

تنظیم و نگهداری حسابهای مؤسسه

نگهداری و ثبت دفتر روزنامه کل و دفاتر معین و کنترل دفاتر معین از طریق حسابهای دفتر کل

تهیه و تنظیم آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات

 

اداره اموال

وظایف :

کنترل اموال کلیه واحدها به روش نوین و نگهداری حساب اموال با مشخصات کامل

انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها